Mezinárodní den oslav všech LARPaøù a LARPaøek svìta

Tøetí nedìli v kvìtnu sdílejte tento banner na Facebooku k podpoøe LARPu ve vaší komunitì a po celém svìtì.

Tento rok bude 21. kvìten DNEM LARPU

Pøizpùsobte svùj obsah

Zde pstáhnete photoshopový soubor, který mùžete pøeložit do vlastního jazyka. Pro editaci fotky online kliknìte zde pro stažení .pxd souboru a pøejdìte na Pixlr.

Pokud máte problémy s editací nebo chyby v pøekladu, kontaktujte nás prosím na lazlo0708@gmail.com

Sdílejte tuto událost

Prosím neváhejte sdílet tuto zprávu s ostatními hráèi z vašeho okolí i celého svìta.